Verkeer en Veiligheid

Doelstelling

Het bevorderen van een optimale leefomgeving en maximale veiligheid in en om de woning, met daarbij extra aandacht voor ouderen en gehandicapten.

Taakomschrijving

  • Het beoordelen en becommentariëren van gemeentelijke constructie- en reconstructieplannen van het wegennet
  • Het toetsen van de kwaliteit van de veiligheid van de verkeersruimte, zoals wegen, fietspaden, trottoirs, op- en afritten en parkeerplaatsen
  • Het toetsen van de kwaliteit en veiligheid van gebouwen en wooncomplexen op aspecten als bereikbaarheid, parkeercapaciteit, verlichting, toegankelijkheid en comfort
  • Het invloed uitoefenen en adviseren bij het opstellen van kaders waaraan moet worden voldaan voor het welzijn van alle gebruikers.

Afvaardiging/contacten

  • Afvaardiging in het Verkeersplatform van de gemeente
  • Contact met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland
  • Contact en rechtstreeks overleg met de gemeentelijke afdelingen Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Handhaving en Klachtenafhandeling.