Bouwen, Wonen en Veiligheid

Bouwen en Wonen

Doel en uitgangspunten:

Het geven van gevraagd en spontaan advies aan alle partijen die betrokken zijn bij woningbouwontwikkeling, volkshuisvestingsvraagstukken en de inrichting van de woonomgeving in de breedste zin van het woord. Daarbij ligt de nadruk op de huisvesting van senioren, al dan niet met een beperking.

Taken:

 • Het beoordelen en adviseren op basis van de richtlijnen Levensloopbestendig Wonen van nieuwbouw- en / of herstructureringsplannen binnen de gemeentelijke woningbouw doelstellingen
 • Deze adviezen worden uitgebracht  aan initiatiefnemers c.q. de opdrachtgevers van bouwplannen te realiseren binnen de gemeente Geldrop-Mierlo
 • Het beoordelen en adviseren op basis van de richtlijnen Levensloopbestendig Wonen van de kwaliteit en toegankelijkheid en veiligheid van de woonomgeving en de woning
 • Initiatief nemen inzake het voorstellen van potentiële bouw/ontwikkellocaties (waaronder ook herontwikkellocaties) voor seniorenhuisvesting alsook huisvesting voor mensen met een beperking. Het onderzoeken van de geschiktheid van deze locaties (voorgesteld door de themagroep dan wel door derden), waarbij als leidraad geldt de (specifieke)  woon- en zorgbehoefte van de doelgroepen.

Stakeholders / externe contacten

 • Gemeente Geldrop – Mierlo
 • Platform Wonen
 • Woningbouwcorporaties: o.a. Compaen, Wooninc en Woonbedrijf
 • Zorgaanbieders: o.a. Savant, Ananz, Zuidzorg, Zorgboog.
   

Veiligheid

Doelstelling

Het bevorderen van een optimale leefomgeving en maximale veiligheid in en om de woning, met daarbij extra aandacht voor ouderen en gehandicapten.

Taakomschrijving

 • Het beoordelen en becommentariëren van gemeentelijke constructie- en reconstructieplannen van het wegennet
 • Het toetsen van de kwaliteit van de veiligheid van de verkeersruimte, zoals wegen, fietspaden, trottoirs, op- en afritten en parkeerplaatsen
 • Het toetsen van de kwaliteit en veiligheid van gebouwen en wooncomplexen op aspecten als bereikbaarheid, parkeercapaciteit, verlichting, toegankelijkheid en comfort
 • Het invloed uitoefenen en adviseren bij het opstellen van kaders waaraan moet worden voldaan voor het welzijn van alle gebruikers.

Afvaardiging/contacten

 • Afvaardiging in het Verkeersplatform van de gemeente
 • Contact met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland
 • Contact en rechtstreeks overleg met de gemeentelijke afdelingen Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Handhaving en Klachtenafhandeling.