Ouderenadviseurs

Wat de vrijwillige ouderenadviseurs doen zit al duidelijk in de naam besloten: Het adviseren van ouderen op die gebieden waar dat nodig is. Het zijn bovendien niet-betaalde vrijwilligers, goede raad hoeft dus niet duur te zijn. Er is een hele goede samenwerking tussen de Ouderenadviseurs en het Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) van de gemeente, dit werkt in twee richtingen: soms wordt iemand door het CMD doorverwezen naar een ouderenadviseur, soms zal een ouderenadviseur iemand doorverwijzen naar het CMD en (zonodig) helpen met het leggen van het eerste contact.
 
Activiteiten
De activiteiten van de ouderenadviseurs omspannen een groot aantal verschillende gebieden, zoals onder meer:

  • Wonen (woningaanpassing, woonomgeving, veiligheid, mobiliteit)
  • Administratie (allerlei brieven en formulieren) en Financiën
  • Belastingen
  • Zorg
  • Welzijn (eenzaamheid, gezondheid)

De hulp en adviezen kunnen betrekking hebben op het invullen van formulieren, contact leggen met gemeentelijke instanties, thuiszorg instellingen en wat al niet meer.
Al deze instanties doen als regel hun uiterste best de burgers goed te informeren, echter:

  • niet iedereen heeft internet of kan daar de juiste informatie vinden
  • bij telefonische informatie beland je soms in een stemcomputer, met allerhande mogelijkheden waaruit gekozen moet worden voordat een mens van vlees en bloed aan de lijn komt
  • formulieren munten soms uit in te kleine letters, of moeilijk taalgebruik, of bieden zoveel mogelijkheden tot invullen dat de gebruiker door de bomen het bos niet meer ziet.

Ouderen kunnen met al hun vragen op deze gebieden terecht bij de ouderenadviseurs voor advies en/of bemiddeling.
De ouderenadviseurs staan er niet alleen voor:
Ze zijn opgeleid via cursussen van de ouderenbonden, volgen opfriscursussen als dat nodig is en worden regelmatig bijgepraat door medewerkers van het CMD over de relevante wijzigingen in wet-en regelgeving.
Er is een maandelijks overleg waarbij ervaringen worden uitgewisseld en waarbij de adviseurs van elkaar leren, en zo nodig elkaar ook een beetje moed inspreken.
De toegang tot de ouderenadviseurs is zo laagdrempelig mogelijk: Wekelijks vindt U alle namen en adressen van de ouderenadviseurs in Middenstandsbelangen en De Toren. De ouderenadviseurs werken goed samen met het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) van de gemeente; soms worden senioren ook door CMD doorverwezen naar de ouderenadviseurs.
U kunt ook contact opnemen met het contactformulier, elders op deze website.